[1] Zhang L, Feng J, Zhang SS, Xia ZG, Zhou SS. The progress of national malaria elimination and epidemiological characteristics of malaria in China in 2017. Chin J Parasitol Parasit Dis 2018;36(3):201-9. http://www.jsczz.cn/CN/Y2018/V36/I3/2. (In Chinese). http://www.jsczz.cn/CN/Y2018/V36/I3/2
[2] Zhang L, Feng J, Zhang SS, Xia ZG, Zhou SS. Epidemiological characteristics of malaria and the progress towards its elimination in China in 2018. Chin J Parasitol Parasit Dis 2019;37(3):241 − 7. http://dx.doi.org/10.12140/j.issn.1000-7423.2019.03.001 (In Chinese). CrossRef
[3] Zhang L, Feng J, Xia ZG, Zhou SS. Epidemiological characteristics of malaria and progress on its elimination in China in 2019. Chin J Parasitol Parasit Dis 2020;38(2):133 − 8. http://dx.doi.org/10.12140/j.issn.1000-7423.2020.02.001 (In Chinese). CrossRef
[4] Xiao N, Xu QL, Feng J, Xia ZG, Duan L, Wang DQ, et al. Approaching malaria elimination in China. China CDC Wkly 2020;2(17):293 − 7. http://dx.doi.org/10.46234/ccdcw2020.075CrossRef
[5] Xu QL, Zhou HR, Qian MB, Wang DQ, Xiao N. Research progress on economic burden of malaria. Chin J Parasitol Parasit Dis 2020;38(6):749 − 52. http://dx.doi.org/10.12140/j.issn.1000-7423.2020.06.012 (In Chinese). CrossRef
[6] Li J, Wei SJ, Zhang WW, Lin KM, Yan H, Feng XY. Analysis of malaria epidemiological characteristics in Guangxi in 2010-2019. Chin J Parasitol Parasit Dis 2020;38(5):589 − 94. http://dx.doi.org/10.12140/j.issn.1000-7423.2020.05.010 (In Chinese). CrossRef
[7] Guangxi Zhuang Autonomous Region Bureau of Statistics. Statistical bulletin of national economic and social development of Guangxi Zhuang autonomous region, 2017. http://tjj.gxzf.gov.cn/tjsj/tjgb/ndgmjjhshfz/t2382810.shtml. [2018-4-16]. (In Chinese). http://tjj.gxzf.gov.cn/tjsj/tjgb/ndgmjjhshfz/t2382810.shtml
[8] Guangxi Zhuang Autonomous Region Bureau of Statistics. Statistical bulletin of national economic and social development of Guangxi Zhuang autonomous region, 2018. http://tjj.gxzf.gov.qqgb/t2381649.shtml. [2019-4-10]. (In Chinese). http://tjj.gxzf.gov.qqgb/t2381649.shtml
[9] Guangxi Zhuang Autonomous Region Bureau of Statistics. Statistical bulletin of national economic and social development of Guangxi Zhuang autonomous region, 2019. http://tjj.gxzf.gov.cn/tjsj/tjgb/ndgmjjhshfz/t2382864.shtml. [2020-3-17]. (In Chinese). http://tjj.gxzf.gov.cn/tjsj/tjgb/ndgmjjhshfz/t2382864.shtml
[10] Liu YB, Hsiang MS, Zhou HY, Wang WM, Cao YY, Gosling RD, et al. Malaria in overseas labourers returning to China: an analysis of imported malaria in Jiangsu Province, 2001–2011. Malar J 2014;13:29. http://dx.doi.org/10.1186/1475-2875-13-29CrossRef